The Full Story

About

Na podstawie pnk 19 

Organizator zmienia regulamin w sposób następujący:

pnkt 17 zostaje zastąpiony treścią:

"Uczestnik ma prawo zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może bez zgody organizatora przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty."

REGULAMIN KONKURSU BUŁGARIA OKIEM TUBYLCA 

 

1.      Organizatorem Konkursu jest Bulgaria Okiem Tubylca LTD , z siedzibą w Sveti Vlas Bulgaria ;(dalej „Organizator”).

2.    Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest jest Bulgaria Okiem Tubylca LTD , z siedzibą w Sveti Vlas Bulgaria; (dalej: „Fundator”).

3.   Komisja Konkursowa – powoływana przez Organizatora (dalej „Komisja”), która ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Zadaniem Komisji jest także weryfikacja prawidłowości przebiegu konkursu oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z konkursem.

4.      Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego warunków.

5.       Konkurs trwa od 19.09.2021 do 06.10.2021 do godziny 19:00 lokalnego czasu organizatora i podzielony jest na dwa etapy.

6.       Konkurs skierowany jest dla fanów strony prowadzonej na portalu społecznościowym Facebook Bulgaria Okiem Tubylca i członków grupy zarządzanej przez tą stronę. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekuna prawnego. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

W konkursie niemogą brać udziały pracownicy jak także osoby związane z jaką kolwiek umową z organizatorem w tym umową o współpracę, umową najmu w okresie trwania konkursu jak także w okresie poprzedzajacym okres trzech lat przed data ogłoszenia konkursu i ich członkowie rodzin.

7.       Warunki i przebieg konkursu:

Uczestnik musi zostać followersem strony @bulgariaokiemtubylca (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym facebook wyszukać profil BulgariaOkiemTubylca pod linkiem https://www.facebook.com/bulgariaokiemtubylca / i kliknąć „lubię to”), dodać pod postem konkursowym komentarz zgodny z ogłoszonym konkuresem.

I udostępnić publicznie post konktusowy na swoim profilu.

Komisja w etapie I wybierze 7 najbardziej interesujących i wyjątkowych zdjęć wraz z opisem, którym przyzna 50 punktów, pozostałe punkty zostaną przyznane przez inne osoby lubiące stronę @bulgariaokiemtubylca poprzez dodanie reakcji pod zdjęciem zgłoszeniowym, każda reakcja to 1 punkt. Punty zostaną zsumowane, 7 osób z największą ilością punktów zostanie zakwalifikowana do etapu II

 

W etapie II komisja udostępni na swoim profilu jak także w prowadzonej przez siebie grupie na portalu społecznościowym Facebook prace konkursowe laureatów etapu I

W wyznaczonym terminie fani strony @bulgariaokiemtubylca i członkowie grupy zarządzanej przez BulgariaOkiemTubylca dokonają głosowania poprzez dodawanie odpowiedniej reakcji pod postem konkursowym, szczegółowa instrukcja zadania zostanie udostępniona na stronie @bulgariaokiemtubylca.

Opublikowanie i oznaczenie zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie wizerunku i zdjęcia przez Bulgaria Okiem Tubylca do celów marketingowych na portalach społecznościowych Instagram i Facebook, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.

8.      Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

9.     Nagrodą w konkursie jest:

7 noclegów w apartamencie typu studio dla laureata konkrusu i dodatkowo maksymalnie 3 osób w nadmorskim kurorcie w Bułgarii

 Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. Niemoże jej także przekazać innym osobą.

10.    Wyniki zostaną ogłoszone najpózniej 15.10.2021 w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://www.facebook.com/bulgariaokiemtubylca Nagrodzeni uczestnicy zostaną otagowani (oznaczeni) w treści postu

11.    Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w konkursie przez zwycięzcę wiadomości prywatnej na Facebooku do BulgariaOkiemTubylca  z adresem mailowym oraz adresem korespondencyjnym. Wysyłka nagrody wyłącznie drogą mailową. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.

12.    W sytuacji, gdy zwycięzcą konkursu jest osoba niepełnoletnia, zobowiązany jest w ciągu 14 dni od publikacji wyników konkursu przesłać na adres: kontakt@bulgariaokiemtubylca.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.

13.    W sytuacji, gdy zwycięzca konkursu w czasie określonym wyżej nie wskaże wszystkich danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich nie prześle także skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.12 zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, a ta zostanie przyznana innemu uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja.

14.    Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

15.     Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 11 powyżej.

16.     Udział w Konkursie jest dobrowolny. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa.

17.    Uczestnik ma prawo zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może bez zgody organizatora przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

18.    Konkurs nie podlega przepisom Ustawy o grach i zakładach

19.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany regulamin.

20.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

21.     Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

22.     Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

23.   Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.