Regulaminy

REGULAMIN NAJMU DOBOWEGO LOKALI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady najmu dobowego apartamentów w Bulgaria Okiem Tubylca ltd.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) cena najmu – całkowity koszt wynajmu lokalu w najmie dobowym,

b) lokal – apartament mieszkalny przeznaczony do wynajmu,

c) najem – najem dobowy, czyli oddanie przez Wynajmującego lokalu do czasowego używania (na czas do 31 dni) przez Najemcę w celu krótkotrwałego zakwaterowania w zamian za umówione wynagrodzenie,

d) Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu lokalu,

e) Wynajmujący – Bulgaria Okiem Tubylca LTD

2. REZERWACJA 

Rezerwacji najmu lokalu można dokonać:

a) telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach

od 9:00 do 21:00 oraz w niedzielę w godzinach od 10:00 do 20:00.

b) poprzez system rezerwacyjny

c) poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego (booking.com, expedia.ie i inne),

W dniu ustawowo wolne od pracy, godziny pracy Bulgaria Okiem Tubylca ltd. mogą ulec zmianie.

  1. Przy rezerwacji należy podać następujące dane: datę przyjazdu i wyjazdu, dane osobowe i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w lokalu.
  2. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego i uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości i terminie wskazanym podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna powinna zostać uiszczona w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji.
  3. Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet ceny najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem ceny najmu należy uiścić nie później niż przed rozpoczęciem najmu w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna może wynosić 100% ceny najmu. Osoba dokonująca rezerwacji lokalu musi mieć ukończone 18 lat.
  4. W przypadku skrócenia przez Najemcę swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres cena najmu nie podlega zwrotowi.
  5. Koszt anulowania rezerwacji:

Za wpłaconą zaliczkę uznaję się wpłaconą kwotę przez wynajmującego do dnia przyjazdu.

Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna i stanowi karę umowną.

6. Najemca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w procesie rezerwacji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wskazanie danych przez Najemcę.

7. Powyższe zasady dokonywania i anulowania rezerwacji nie dotyczą rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego, do których stosuje się zasady ustalone przez danego partnera.

8. Jednostką płatniczą w gotówce i przelewem bankowym jest EURO. Jednostką płatniczą przy płatności kartą jest BGN, W przypadku płatności kartą cena zostanie przeliczona wg aktualnych kursów walut. Wszelkie dodatkowe opłaty, związane z dokonywaniem płatności (w tym przewalutowania), obciążają Najemcę.

  1. Proces rezerwacji on-line:

a) Po zapoznaniu się z ofertą Wynajmującego, Najemca ma do wyboru rezerwację standardowego noclegu w Lokalu, bądź Pakietu.

b) Najemca po wybraniu interesującej go oferty, zaznacza termin pobytu w Lokalu, a następnie wypełnia formularz rezerwacyjny, w którym podaje dane osobowe oraz uwagi dotyczące rezerwacji.

c) Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę rezerwacyjną, poprzez jeden z dostępnych sposobów płatności. Opłata rezerwacyjna może wynosić minimum 100 euro a maksymalnie 100% ceny najmu wg. uznania wynajmującego.

d) Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji on-line przez Wynajmującego. Potwierdzenie zostanie wysłane Najemcy na wskazanego w trakcie procesu rezerwacji maila. Najemca powinien przedstawić przy zakwaterowaniu przesłaną wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji on-line.

e) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub awarię systemu rezerwacyjnego.

f) Ceny przedstawione na stronie internetowej www.bulgariaokiemtubylca.pl zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte ofertą należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Najemcę.

g) Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej

h) W sprawach nieuregulowanych w lit. a) do g) stosuje się odpowiednio postanowienia ogólne dotyczące procesu Rezerwacji, zapisane w niniejszym Regulaminie.

3. ZAKWATEROWANIE

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.

Przy odbiorze kluczy Najemca zobowiązany jest okazać dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) swój oraz osób, które będą przebywać w lokalu oraz czytelnie wypełnić karty meldunkowe dla wszystkich osób przebywających w lokalu.

Opuszczenie lokalu i zdanie kluczy powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później niż do godziny 10:00 tego dnia. W przypadku nieopuszczenia lokalu do wskazanej w zdaniu pierwszym godziny, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 25 euro za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w lokalu. Opuszczając lokal Najemca zobowiązany jest zamknąć go na klucz.

Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia lokalu lub części wspólnych budynku spowodowanych przez Najemcę lub osoby przebywające w lokalu razem z Najemcą, chociażby nieumyślnie, a także pokrycia kosztów (kar pieniężnych, opłat dodatkowych) opisanych w §4 i § 5 niniejszego Regulaminu, Wynajmujący może pobrać kaucję w wysokości do 100 EURO w gotówce. Najemca zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.

Zwrot kaucji pobranej w formie gotówkowej następuje podczas wymeldowania, po sprawdzeniu przez Wynajmującego stanu lokalu. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych kaucja zatrzymywana jest do czasu ustalenia wysokości spowodowanych zniszczeń. Kaucje można zastąpić ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, zaakceptowanym przez wynajmującego)

Jeżeli szkody spowodowane przez Najemcę przewyższą wartość kaucji, Najemca zobowiązany jest do pełnego pokrycia wartości szkody. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w lokalu z Najemcą, w szczególności za osoby niepełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w lokalu wyłącznie z osobami pełnoletnimi.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU

Najemca zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu, jak również Regulaminu Porządku Domowego, określonego przez Wspólnotę Mieszkaniową.

W apartamentach Bulgaria Okiem Tubylca Ltd w godzinach od 22.00 do 06.00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku naruszenia ciszy nocnej, Najemca zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnej interwencji wezwanych służb.

W lokalu oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz wszelkich wyrobów tytoniowych (w tym w szczególności e-papierosów). Niezastosowanie się do powyższego zakazu przez osoby przebywające w lokalu, skutkuje nałożeniem na Najemcę kary pieniężnej w wysokości 500 EURO. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z uruchomieniem systemu alarmu przeciwpożarowego zainstalowanego w budynku oraz kosztami interwencji odpowiednich służb, w tym ochrony budynku i wewnętrznego działu technicznego.

Przebywanie zwierząt w lokalu możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym i uiszczeniu dodatkowej opłaty.

W lokalu mogą przebywać jedynie osoby wpisane do karty meldunkowej. Przebywanie osób nie wpisanych do karty meldunkowej (gości) jest możliwe wyłącznie od godziny 06:00 do godziny 22:00

Wszelkie imprezy, spotkania towarzyskie, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym, uzyskaniu jego pisemnej zgody i zaakceptowaniu warunków finansowych. Organizowanie głośnych zabaw, które by zakłócały korzystanie z sąsiednich apartamentów jest zabronione.

Przedłużenie pobytu w lokalu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu i potwierdzeniu przez Wynajmującego możliwości kontynuowania najmu.

W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do lokalu o każdej porze.

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując ustaloną cenę najmu.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

Najemca zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu lokalu w stanie niepogorszonym. Przed opuszczeniem lokalu, Najemca zobowiązany jest w szczególności do pozostawienia naczyń umytych lub włożonych do zmywarki, pozostawienia umytych sprzętów kuchennych, zebrania śmieci do kosza na śmieci lub do worków, pozostawiając je obok kosza na śmieci. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV jest zabronione. Za niezastosowanie się do powyższych postanowień, Najemcy zostanie naliczona opłata za dodatkowe sprzątanie w wysokości 50 EUR netto.

Sprzątanie lokalu lub wymiana ręczników i pościeli są możliwe po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Wynajmującym oraz płatne zgodnie z ustalonym cennikiem. Sprzątanie odbywa się na zasadach wskazanych w § 7 Regulaminu.

Najemca nie może przekazywać lokalu w podnajem i do bezpłatnego używania osobom trzecim.

Wynajmujący oddaje lokal do korzystania wyłącznie do celów mieszkalnych.

Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w lokalu.

Najemca nie może wymieniać zamków ani dorabiać kluczy do najmowanego lokalu.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, kart wejściowych, pilotów do garażu, Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, zgodnie z ustalonym cennikiem.

Najemca zobowiązuje się do zapłaty kwoty 30 euro tytułem opłaty za sprzątanie końcowe.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę do lokalu

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Najemcę po zakończeniu Najmu przedmioty. Poniesione przez Wynajmującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty doręczenia rzeczy Najemcy, obciążają Najemcę.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, pozostawionego na parkingu.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu awarii mediów w apartamencie z winy firm zewnętrznych, takich jak Internet, telewizja, krótkie przerwy w dostawie prądu i wody.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Najemcę lokalu na inny o tej samej lub wyższej kategorii, za uzgodnioną cenę najmu.

Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu wszelkie usterki i awarie niezwłocznie po ich wykryciu przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.bulgariaokiemtubylca.pl

7. SPRZĄTANIE

Na życzenie najemcy płatna w wysokości 30€  dodatkowa usługa sprzątania w trakcie pobytu będzie wykonywana w dniach i w godzinach ustalonych pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Zgłoszenia można dokonać w każdym czasie trwania Najmu

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone drogocenne mienie (biżuteria, laptop, itp.).

Wynajmujący odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje usługi sprzątania, jak za działania własne.

8. REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Najemcy mogą złożyć reklamację przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.bulgariaokiemtubylca.pl

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący poinformuje Najemcę e-mailem zwrotnym na adres e-mail Najemcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego.

W przypadku reklamacji usług dodatkowych sprzedawanych w Pakietach, reklamacja zgłoszona zgodnie z ust. 2 powyżej zostanie przekazana do partnerów Wynajmującego świadczących te usługi.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności Spółki.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przed dokonaniem rezerwacji lokalu Najemca zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zarezerwowanie lokalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na warunki w nim umieszczone.